Artipania อาร์ทิพาเนีย มาจากคำว่า “อธิปัญญา”–ปัญญาอันยิ่งใหญ่–ชื่อนี้สะท้อนถึงความเชื่อและเป้าหมายของเรา นั่นคือ คนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นและสังคมได้ หากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านความคิด ทัศนคติ ทักษะ และเครื่องมือ (mindset-skillset-toolset)
ซึ่งอาร์ทิพาเนียช่วยคุณได้

ทีมของเราประกอบด้วยนักออกแบบการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จิตวิทยา ความคิดและพฤติกรรม Design Thinking, Visual Thinking, Behavior Design, Cognitive Behavioral Therapy และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Illustration drawing of 3 cartoon speaking bubbles combined.

About us

Team

Woman short black hair, with earring
Black hair, asian looking guy with eyes glasses with black frame.
Asian Female, tied her hair up smailing in from of the pink shade backdrop. She's wearing black t-shirt
Asian looking guy wears black suit
Asian looking guy wears black t-shirt standing in from of the red pattern backdrop

พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ (แพรว)

Director/Learning Experience Designer/Visual Facilitator/CBT Therapist

มีประสบการณ์ทำงานด้าน Design Thinking และ Visual Thinking มากกว่า 15 ปีท้ังด้านการออกแบบ สื่อสาร และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

จบปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีช่วยปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยด้านการออกแบบระดับโลกอย่าง University College London ในสาขา Urban Design ได้วิทยานิพนธ์การออกแบบดีเยี่ยม (Distinction)

ต่อมามีความสนใจเรื่องการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงข้ามไปเรียนที่มหาวิทยาลัยระดับโลกทางฝั่งอเมริกา คือ Stanford University จนจบหลักสูตรปริญญาโทอีกใบด้านการออกแบบการเรียนรู้ (Learning, Design, and Technology) และเป็นคนไทยคนแรกท่ีเรียน D.School สถาบันออกแบบของสแตนฟอร์ดต้ังแต่ปี 2008

ระหว่างนั้นได้ร่วมทำการศึกษาเรื่อง Persuasive Video ใน YouTube ท่ี Persuasive Technology Lab ปัจจุบันคือ Stanford Behavior Design Lab ของ Dr.BJ Fogg ท่ีปรึกษาให้กับ Facebook และบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน SiliconValley จบแล้วทำางานเป็น Creative Designer ออกแบบสื่อการเรียนรู้ให้กับบริษัทด้าน Edtech ชื่อ Education.com ในอเมริกา

เมื่อกลับมาประเทศไทย เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่หลักสูตรนานาชาติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมร่างหลักสูตรที่ใช้ Design Thinkingให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆในธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น School of Global Studies, Thammasat Business School, Institute of Filed Robotic KMUTTตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมถึงเป็นคนออกแบบกระบวนการ Train-the-trainers ด้าน Design Thinking และเป็นวิทยากรให้กับบริษัทอื่น ๆ ด้าน Design Thinking และเป็นอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต Cognitive Behavioral Therapy และทำงานเป็น CBT Therapist ด้วย

สนใจด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คนคิดได้-ทำได้-ทำเป็น นำไปประกอบอาชีพได้จริง และเริ่มเผยแพร่เครื่องมือและทักษะที่มีเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาแล้ว

ณัฐพล ราธี (นัท)

Social Design Research/Project Lead

นัท มีใจรักในศาสตร์ด้านการผสมผสานของมิติทั้งทางด้านธุรกิจ สังคม การศึกษา และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ด้วยประสบการณ์
8 ปีที่ทำงานในกองทุนสหประชาชาติ UN Women หลังจากจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา ระหว่างนั้นได้ต่อ
ปริญญาโทด้าน International MBA (Global Entrepreneur) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซึ่งขึ้นว่าว่า "แหวกแนว" เพราะนอกจากเน้นสร้างคุณค่าทางธุรกิจแล้วยังมุ่งเน้น impact ต่อสังคมด้วย

นัทเป็นทีมร่วมพัฒนาหลักสูตร Innovation-Driven Entrepreneur Center ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอนวิชาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้กับนักศึกษาปีละเกือบสามพันคน รวมถึงสอนทั้งใน Bootcamp และ Accelerator ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทิญาพา ยังอยู่ (ปลา)

Creative Enabler

ปลา มีความสนใจในการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในไทย จากประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประสานงานโครงการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติอย่าง MIT Enterprise Forum และ Global Social Venture Competition (GSVC) และเป็นวิทยากรกระบวนการในเวิร์คช็อปด้าน Design Thinking เป็นหนึ่งใน Design Thinking ทีมของอาร์ทิพาเนีย ปลาจบปริญญาโท ด้านInternational MBA (Global Entrepreneur) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก  University of British Columbia

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ์ (เจษ)

Business Designer

เจษ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และเป็น coach ให้กับโครงการด้านนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะอดีตผู้สอบบัญชีของ KPMG และประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ startup ด้าน Live VDO Broadcast นอกจากนี้ เจษ ยังมีตำแหน่งเป็น Modern Trade Manager ของ Beervana และเคยเป็น IDE Fellow ของศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (the Innovation-Driven Entrepreneurship Center) ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยทักษะและความสามารถเหล่านี้ เจษจึงเป็นหนึ่งในทีมงานที่สำคัญของอาร์ทิพาเนีย

คณินณัฏฐ์ โอฬารวงศ์สกุล

Product Designer

บอม เป็นสถาปนิกวิชาชีพ และศิษย์เก่าสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นนักวิจัยและนักออกแบบในหน่วยวิจัยการออกแบบเพื่อสุขภาวะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาการเด็ก นอกจากนี้บอมมีทักษะในการเป็นผู้นำกระบวนการและมีความถนัดในการทำงานร่วมกับบุคคลที่หลากหลายในการออกแบบร่วมกัน บอมมีความสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพิเศษ

DCBT Lab

แพทย์หญิง ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์

พญ.ศิริรัตน์ หรือ หมอลี่ เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และอนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้รับ Certificate in Pediatric Psychosomatic Medicine จาก Stanford University และ Certificate in Cognitive Behavioral Therapy Supervision Program จาก Beck Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

Asian looking woman portrait, standing in from of the blue backdrop

Contact us