Artipania อาร์ทิพาเนีย มาจากคำว่า “อธิปัญญา”–ปัญญาอันยิ่งใหญ่–ชื่อนี้สะท้อนถึงความเชื่อและเป้าหมายของเรา นั่นคือ คนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นและสังคมได้ หากได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้านความคิด ทัศนคติ ทักษะ และเครื่องมือ (mindset-skillset-toolset)
ซึ่งอาร์ทิพาเนียช่วยคุณได้

ทีมของเราประกอบด้วยนักออกแบบการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จิตวิทยา ความคิดและพฤติกรรม Design Thinking, Visual Thinking, Behavior Design, Cognitive Behavioral Therapy และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Illustration drawing of 3 cartoon speaking bubbles combined.

เกี่ยวกับเรา

Team

Woman short black hair, with earring
Asian looking guy wears black suit

พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์

Director/Learning Experience Designer/Visual Facilitator/CBT Therapist

มีประสบการณ์ทำงานด้าน Design Thinking และ Visual Thinking มากกว่า 15 ปีท้ังด้านการออกแบบ สื่อสาร และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

จบปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีช่วยปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยด้านการออกแบบระดับโลกอย่าง University College London ในสาขา Urban Design ได้วิทยานิพนธ์การออกแบบดีเยี่ยม (Distinction)

ต่อมามีความสนใจเรื่องการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงข้ามไปเรียนที่มหาวิทยาลัยระดับโลกทางฝั่งอเมริกา คือ Stanford University จนจบหลักสูตรปริญญาโทอีกใบด้านการออกแบบการเรียนรู้ (Learning, Design, and Technology) และเป็นคนไทยคนแรกท่ีเรียน D.School สถาบันออกแบบของสแตนฟอร์ดต้ังแต่ปี 2008

ระหว่างนั้นได้ร่วมทำการศึกษาเรื่อง Persuasive Video ใน YouTube ท่ี Persuasive Technology Lab ปัจจุบันคือ Stanford Behavior Design Lab ของ Dr.BJ Fogg ท่ีปรึกษาให้กับ Facebook และบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน SiliconValley จบแล้วทำางานเป็น Creative Designer ออกแบบสื่อการเรียนรู้ให้กับบริษัทด้าน Edtech ชื่อ Education.com ในอเมริกา

เมื่อกลับมาประเทศไทย เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่หลักสูตรนานาชาติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมร่างหลักสูตรที่ใช้ Design Thinkingให้กับคณะและสถาบันต่าง ๆในธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น School of Global Studies, Thammasat Business School, Institute of Filed Robotic KMUTTตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมถึงเป็นคนออกแบบกระบวนการ Train-the-trainers ด้าน Design Thinking และเป็นวิทยากรให้กับบริษัทอื่น ๆ ด้าน Design Thinking และเป็นอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต Cognitive Behavioral Therapy และทำงานเป็น CBT Therapist ด้วย

สนใจด้านการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คนคิดได้-ทำได้-ทำเป็น นำไปประกอบอาชีพได้จริง และเริ่มเผยแพร่เครื่องมือและทักษะที่มีเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาแล้ว

สรชัย กรณ์เกษม

Cognitive and Design Specialist/Design Researcher

ดร.สรชัย เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ผสมผสานด้านระบบความคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการศึกษา เข้าด้วยกัน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ทำงานในเมือง New York ทางด้านการออกแบบและการวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ จบปริญญาเอกด้าน Cognitive Science และจิตวิทยาการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมืองจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว และได้รับทุนศึกษาต่อและสำเร็จปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ดร.สรชัยร่วมงานกับอาร์ทิพาเนียในฐานะที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้

ปัทมา สุขสกุลชัย 

Graphic Recorder/Graphic Designer

หลิน ร่วมงานกับ อาร์ทิพาเนีย ในตำแหน่ง Graphic recorder และ Graphic designer ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบและการบริหารจัดการงานออกแบบโดยเฉพาะทางด้านการออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม หลินจบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เจษฎา หมู่สัญญาลักษณ์

Business Designer

เจษ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และเป็น coach ให้กับโครงการด้านนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ด้วยความเชี่ยวชาญในฐานะอดีตผู้สอบบัญชีของ KPMG และประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ startup ด้าน Live VDO Broadcast นอกจากนี้ เจษ ยังมีตำแหน่งเป็น Modern Trade Manager ของ Beervana และเคยเป็น IDE Fellow ของศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (the Innovation-Driven Entrepreneurship Center) ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยทักษะและความสามารถเหล่านี้ เจษจึงเป็นหนึ่งในทีมงานที่สำคัญของอาร์ทิพาเนีย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์

Researcher/Facilitator

ดร.สุจินตนาเป็น นักวิจัยด้านการพัฒนาสังคมการบริหารการพัฒนา ความเป็นธรรมทางสังคม การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและบทบาทหญิงชาย ด้วยผลงานมากมายด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ดร.สุจินตนาจึงเป็นทีมงานของอาร์ทิพาเนียในการทำวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง และเป็นกระบวนกรสำหรับเวิร์กช็อปเชิงปฎิบัติการต่าง ๆ อีกด้วย จบปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ธนกฤต ลิขิตธรากุล

Graphic Recorder/Graphic Designer

ธนกฤติเป็นนักจิตวิทยาคลินิคประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังเป็นนักบำบัดด้าน Cognitive Behavioral Therapy และวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทางสายสุขภาพจิต เขาร่วมงานกับอาร์ทิพาเนียในฐานะผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรและคอร์สฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ การให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพจิตส่วนบุคคลและองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ธนกฤตยังเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ปัญชลี กีรติรุจิรวงศ์

Researcher/Facilitator

ปัญชลีร่วมงานกับอาร์ทิพาเนียในฐานะผู้นำกระบวนการในการฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อปต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยในการทำ Graphic recording ในงานประชุมต่า งๆ มากมาย ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากว่า 26 ปี จบปริญญามหาบัณฑิตด้านจิตวิทยาองค์กร เป็นนักบำบัดด้าน Cognitive Behavioral Therapy และเป็นวิทยากรด้าน action learning และการ coaching อีกด้วย

DCBT Lab

พญ. ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์

พญ.ศิริรัตน์ หรือ หมอลี่ เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และอนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้รับ Certificate in Pediatric Psychosomatic Medicine จาก Stanford University และ Certificate in Cognitive Behavioral Therapy Supervision Program จาก Beck Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

นพ. ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล

นพ.ธันวรุจน์ หรือ หมอนัท เป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งการทำจิตบำบัด Cognitive Behavioral Therapy  จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน และอนุมัติบัตรด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หมอนัทมีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบำบัดและการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิต

Asian looking woman portrait, standing in from of the blue backdrop

ติดต่อเรา