เราช่วยให้คุณสามารถเผชิญและจัดการกับความท้าทายในชีวิต ด้วยการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะใหม่ ๆ

อาร์ทิพาเนียเชี่ยวชาญการออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างทักษะที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ในเชิงธุรกิจและสังคม ผ่านการใช้แนวคิดและวิธีการออกแบบที่มีคนเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design หรือ Design Thinking) ร่วมกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy and Behavior Design) และเครื่องมืออย่าง Visual Facilitatioin และ Graphic Recording

บริการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล

Project-based consult
ที่ปรึกษาโครงการ

Learning Experience Design
ออกแบบการเรียนรู้

User Experience Research
การวิจัยเพื่อการออกแบบ

Visual Facilitation and Graphic Recording
การจัดกระบวนการและสื่อสารด้วยภาพ

ตัวอย่างงานของเรา

บรรยายหัวข้อ "คิดเป็นภาพ เห็นความรู้สึก" ในประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

Visual Facilitation

อจ.พราวพรรณราย จาก อาร์ทิพาเนีย ได้ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 14 กค.2566 ในหัวข้อหลัก “Creativity and CBT for Emotional Regulation Skills in Children” โดยหัวข้อที่นำเสนอคือ "คิดเป็นภาพ เห็นความรู้สึก"  โดยอจ. ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำ Visual Facilitation--การใช้ภาพและการ sketch และเทคนิคการใช้ภาพทำความเข้าใจผู้อื่น ทั้งในบริบทของการทำงานออกแบบ User Experience Research และการดัดแปลงนำมาใช้ในบริบทการทำจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT

Graphic Recording งาน WePOWER 3rd Regional Conference

Visual Facilitation

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Graphic recording สำหรับงานประชุมระดับภูมิภาคของThe South Asia Women in Power Sector Professional Network (WePOWER) 3rd Regional Conference ซึ่งเป็นการประชุมของเครือข่ายในกลุ่มธนาคารโลก การประชุมร่วมจัดโดยกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

กรุงเทพมหานคร

ออกแบบ Design Thinking และ Service Design workshop ให้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

User Experience Design

Design Thinking

ทีมอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ Design Thinking workshop สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง วันที่ 25-26 พ.ค.2565 จัดโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายจากหลากหลายจังหวัด ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งทักษะ และเครื่องมือของ Design Thinking และลองใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการออกแบบบริการ Service design ที่จะช่วยดูแลผู้รับบริการและรวมถึงผู้ให้บริการด้วย ตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มได้ถอด insights ออกมาจากงานจริง ใน Workshop ครั้งนี้ จัดเป็นลักษณะ onsite-online โดยมีการถ่ายทอดไปยังรพ.พระศรีมหาโพธิ์ด้วยตลอด 2 วัน

Thailand

บริการ Graphic Recording งาน Global Peace Innovation Lab ศูนย์สันติภาพโรตารี่แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Knowledge Harvesting

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการทำ Graphic Recording ให้กับงานประชุมสัมนา "A Global Peace Innovation Lab: Turbulent Times: Inspiring a Peaceful Society Through Critical and Creative Solutions" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน Innovation ด้านสันติภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 30 ท่าน จัดโดย ศูนย์สันติภาพโรตารี่แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานได้จัดขึ้นในลักษณะทั้ง on-site และ online อาร์ทิพาเนียได้สรุปเนื้อหาและสื่อสารด้วยภาพจากเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในแบบ Real-time

Graphic recording สำหรับการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ 80 ปี ประจำปี 2565

Knowledge Harvesting

Digital Graphic Recording

ทีมงานอาร์ทิพาเนีย ทำ Graphic Recording ให้กับงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ "ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต" กับเนื้อหาในส่วนงานประชุมวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่นการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services)จากคัดกรอง สู่การรักษาโรคมะเร็ง: สิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพที่คนไทยควรรู้Covid-19 จากโรคระบาด (Pandemic) สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) การพยาบาลผู้ป่วย Covid-19

บริการ Visual Facilitation และ Graphic Recording ให้องค์กร Resilient Cities Network

Visual Facilitation

Graphic Recording

องค์กร Resilient Cities Network จากเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยทีมงานจากประเทศสิงคโปร์ จัดงานสัมนาและเวิร์คช็อป The APACXChange เมื่อวันที่ 28 พย.-2 ธค.2022 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ในการดูแลบริหารจัดการเมืองในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ใน APAC และบางส่วนจากทวีปอื่น ๆ ด้วย ทีมงานอาร์ทิพาเนียได้ให้บริการ Visual Facilitation และ Graphic Recording ในงานนี้ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Bangkok, Thailand

Graphic Recording สำหรับ UN Women ในหัวข้อ Generation Equality, Human Rights and Climate Justice

Digital Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม "Asia-Pacific Generation Equality Dialogue: Economic Justice and Rights" ที่จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นำเสนอ Design Thinking และ Cognitive Behavioral Therapy workshop ในงาน 9th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies

Research

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

ในงานประชุมครั้งที่ 9 ของ World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies 2019 ที่ประเทศเยอรมัน DCBT Lab ของ อาร์ทิพาเนีย ได้ทำกิจกรรม Workshop โดยสาธิตการนำ Design Thinking ผสมผสานกับ Cognitive Behavioural Therapy ในหัวข้อ "DCBT: Demagnifying the challenges of diversity and cultural gap of disseminating evidence- based practice through hybridization of CBT and Design Thinking" ซึ่งเป็นงานที่คิดค้นร่วมกัน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ของ อจ. พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ และ พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ ในบริบทของสุขภาพจิตวัยรุ่นและเยาวชน


เบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน

ออกแบบกระบวนการ Design Thinking ให้กับ Kasikorn Business Technology Group (KBTG)

Facilitation

Design Thinking

ทีมอาร์ทิพาเนียเป็นผู้ออกแบบและนำกระบวนการ Empathy Design และ Design Thinking ในกิจกรรม Hackathon ของบริษัท KBTG (บริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย), กิจกรรม Hackathon นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาภายในองค์กร และแก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือพนักงานทุกระดับ ทุกสาขา นอกจากนี้ พวกเรายังได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ บริษัท KBTG เพื่อให้สามารถเป็น Design Thinking Facilitator ได้

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording ในงาน ของ SCG Chemicals

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ได้ให้บริการ Graphic Recording ภายในงาน SCG Chemicals Digest 2019: “Circular Economy: The Better Way” เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการพลาสติกกว่า 400 คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ในธุรกิจ มีเนื้อหาจากวิสัยทัศน์ของแขกรับเชิญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, คุณจุฑาภัทร บุณย์วงศกร กรรมการผู้จัดการบริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด, ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกกรุงเทพ, ประเทศไทย

Design Thinking และ User Experience Research workshop บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

User Experience Research

Design Thinking

ทีมงานของอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบและจัดกระบวนการ Design Thinking, User Experience Research และ Co-Creation สำหรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยพวกเราได้ออกแบบการเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ insights จาก User รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมในการทำงานร่วมกันทั้ง Users, Designers, และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อและธุรกิจ ทำให้ได้แนวความคิดใหม่และไอเดียต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์  (new concept & generative ideas) และลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อได้ตรงตามความต้องการกรุงเทพ, ประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา