ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีตั้งแต่การออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย โดยใช้ Design Thinking, ออกแบบร่วมกันเพื่อพัฒนาบริการด้านสุขภาพ Service Design, การวิจัยเพื่อค้นหาโอกาสทางการพัฒนาการสื่อสาร หรือ User Experience Research, การจัดกระบวนการเพื่อการออกแบบร่วมกันในกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย (Co-Design และ Co-Creation), การสร้างทักษะให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์กร ด้วยหลักการ Cognitive Behavioral Therapy (CBT), การจัดการความรู้ของโครงการวิจัยเพื่อสุขภาวะ (Knowledge Management), และการสรุปองค์ความรู้และสื่อสารด้วยภาพ Visual Facilitation และ Graphic Recording ของงานประชุมนานาชาติ

ผลงาน

ผลงานของเรา

Graphic Recording งาน WePOWER 3rd Regional Conference

Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Graphic recording สำหรับงานประชุมระดับภูมิภาคของThe South Asia Women in Power Sector Professional Network (WePOWER) 3rd Regional Conference ซึ่งเป็นการประชุมของเครือข่ายในกลุ่มธนาคารโลก การประชุมร่วมจัดโดยกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

กรุงเทพมหานคร

ออกแบบกระบวนการ Design Thinking ให้กับ Kasikorn Business Technology Group (KBTG)

Design Thinking

Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียเป็นผู้ออกแบบและนำกระบวนการ Empathy Design และ Design Thinking ในกิจกรรม Hackathon ของบริษัท KBTG (บริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย), กิจกรรม Hackathon นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ระดมความคิดสร้างนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาภายในองค์กร และแก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือพนักงานทุกระดับ ทุกสาขา นอกจากนี้ พวกเรายังได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ บริษัท KBTG เพื่อให้สามารถเป็น Design Thinking Facilitator ได้

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Design Thinking และ User Experience Research workshop บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Design Thinking

User Experience Research

ทีมงานของอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบและจัดกระบวนการ Design Thinking, User Experience Research และ Co-Creation สำหรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยพวกเราได้ออกแบบการเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ insights จาก User รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมในการทำงานร่วมกันทั้ง Users, Designers, และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อและธุรกิจ ทำให้ได้แนวความคิดใหม่และไอเดียต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์  (new concept & generative ideas) และลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อได้ตรงตามความต้องการกรุงเทพ, ประเทศไทย

นำเสนอ Design Thinking และ Cognitive Behavioral Therapy workshop ในงาน 9th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

Research

ในงานประชุมครั้งที่ 9 ของ World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies 2019 ที่ประเทศเยอรมัน DCBT Lab ของ อาร์ทิพาเนีย ได้ทำกิจกรรม Workshop โดยสาธิตการนำ Design Thinking ผสมผสานกับ Cognitive Behavioural Therapy ในหัวข้อ "DCBT: Demagnifying the challenges of diversity and cultural gap of disseminating evidence- based practice through hybridization of CBT and Design Thinking" ซึ่งเป็นงานที่คิดค้นร่วมกัน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ของ อจ. พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ และ พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ ในบริบทของสุขภาพจิตวัยรุ่นและเยาวชน


เบอร์ลิน, ประเทศเยอรมัน

บริการ Visual Facilitation และ Graphic Recording ให้งานประชุมองค์กร Save the Children International

Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการ Visual Facilitation และ Graphic recording สำหรับการประชุมของสมาชิกองค์กร Save the Children International จากประเทศต่าง ๆ ที่มารวมตัวกันเพื่อวางแผนกลยุทธ์และการปฎิบัติงานในการประชุมครั้งนี้ โดยเนื้อหาและองค์ความรู้ตลอดช่วงระยะเวลา 4 วัน ได้ถูกนำกลับไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาขาต่าง ๆ ขององค์กรที่มีอยู่ทั่วโลก

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording สำหรับ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Graphic Recording

อาร์ทิพาเนียรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้บันทึก graphic record เรื่องราวและประสบการณ์ที่หลากหลายจาก Environmental Human Rights Defenders จากทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ในงาน the 3rd Asia-Pacific Environmental Human Rights Defenders Forum 2023 จัดโดย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งTheme หลักของปีนี้คือ Strengthening protection through data collection

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording ในงาน ของ SCG Chemicals

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ได้ให้บริการ Graphic Recording ภายในงาน SCG Chemicals Digest 2019: “Circular Economy: The Better Way” เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการพลาสติกกว่า 400 คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ในธุรกิจ มีเนื้อหาจากวิสัยทัศน์ของแขกรับเชิญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, คุณจุฑาภัทร บุณย์วงศกร กรรมการผู้จัดการบริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด, ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกกรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic recording สำหรับการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ 80 ปี ประจำปี 2565

Digital Graphic Recording

Knowledge Harvesting

ทีมงานอาร์ทิพาเนีย ทำ Graphic Recording ให้กับงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ "ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต" กับเนื้อหาในส่วนงานประชุมวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่นการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services)จากคัดกรอง สู่การรักษาโรคมะเร็ง: สิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพที่คนไทยควรรู้Covid-19 จากโรคระบาด (Pandemic) สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) การพยาบาลผู้ป่วย Covid-19

บริการ Graphic Recording สำหรับ Stockholm Environment Institute

Graphic Recording

Knowledge Harvesting

ทาง Stockholm Environment Institute ได้ติดต่อทีมอาร์ทิพาเนีย ให้ทำ Graphic Recording สำหรับงาน “Promoting Environmental Sustainability Through Strategic Partnerships: Lessons from SCF Programme on Sustainability Goals" ในงานนี้ พวกเราได้รับฟังเนื้อหาทั้งในเชิงนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อ Sustainable Development Goals ในหลายๆ หัวข้อ จากผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ทำให้ได้รับความรู้ที่มีคุณค่าไปด้วยขณะทำงาน

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording สำหรับ United Nations Population Fund (UNFPA)

Graphic Recording

Visual Design

ลูกค้าบอกเราว่า "Our valuable discussion is in your hand" งาน Graphic recording ในครั้งนี้จึงมีความท้าทายเพราะต้องใช้พลังงานในการตั้งใจฟังต่อเนื่องถึง 5 วันเต็ม โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากประเทศที่หลากหลายถึง 20 ประเทศ เนื้อหาเข้มข้นในประเด็นปัญหาเรื่อง Gender-based Violence (ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ) มีการแลกเปลี่ยนเสนอแนะบอกเล่าประสบการณ์ของแต่ละประเทศ และการตกลงร่วมกัน และเช่นทุกครั้งของการทำงานด้าน Graphic recording คือเราได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ  และประทับใจทุกครั้งที่ได้ฟังเรื่องราวและได้เห็นถึงพลังของคนทำงาน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สนับสนุนการทำงานขององค์กรเช่นนี้

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Graphic Recording สำหรับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

Graphic Recording

Visual Facilitation

อาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Graphic recording สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ "บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฎิบัติ"  จัดโดย UNDP Thailand และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื้อหาประกอบด้วย การกล่าวปราศรัย Keynote address โดย Mr.Renaud Meyer, Resident, Representative of UNDP in Thailand เวทีสัมมนาเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฎิบัติ" ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, จักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และ คุณ Lovita Ramguttee Deputy Country Director UNDP ตามด้วยกิจกรรมระดมสมองช่วงบ่ายในหัวข้อเดียวกัน ดำเนินกระบวนการโดย UNDP Thailand

ผลที่ได้จากงานในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์ผ่าน Sunstainable Development Goals

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic Recording สำหรับ UN Women ในหัวข้อ Technology and Innovation for Gender Equity

Digital Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording  สำหรับงานประชุม "Asia-Pacific Generation Equality Dialogue: Technology and Innovation for Gender Equality" จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

Graphic Recording สำหรับ UN Women ในหัวข้อ Economic Justice and Rights

Digital Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม "Asia-Pacific Generation Equality Dialogue: Technology and Innovation for Gender Equality" จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

Graphic Recording ในงานประชุม ครั้งที่ 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) 2021 กระทรวงสาธารณสุข

Digital Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม ครั้งที่ 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) 2021 จัดโดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บรรยายหัวข้อ "คิดเป็นภาพ เห็นความรู้สึก" ในประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Visual Facilitation

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

อจ.พราวพรรณราย จาก อาร์ทิพาเนีย ได้ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 14 กค.2566 ในหัวข้อหลัก “Creativity and CBT for Emotional Regulation Skills in Children” โดยหัวข้อที่นำเสนอคือ "คิดเป็นภาพ เห็นความรู้สึก"  โดยอจ. ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำ Visual Facilitation--การใช้ภาพและการ sketch และเทคนิคการใช้ภาพทำความเข้าใจผู้อื่น ทั้งในบริบทของการทำงานออกแบบ User Experience Research และการดัดแปลงนำมาใช้ในบริบทการทำจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT

บริการ Graphic Recording สำหรับ Thai Society for Affective Disorders Academic Conference 2023

Graphic Recording

ทีมงานอาร์ทิพาเนียโดย อจ.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ (อจ.แพรว) ได้ไปให้บริการทำ Graphic recording งานประชุมวิชาการ ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 TSAD 2023 จัดที่ รร.อมารี พัทยา เมื่อวันที่ 21-22 กค.2566 โดยได้สรุปเนื้อหาและความรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น โรคทางจิตเวช การใช้ยา การทำจิตบำบัด ทั้ง 10 sessions เนื้อหาทั้งหมดได้จัดทำและแจกจ่ายให้กับจิตแพทย์ในชมรมเพื่อเป็นสื่อการสอนหัวข้อและองค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านจิตเวชศาสตร์
ขอบคุณทางชมรม TSAD ที่เลือกอาร์ทิพาเนียไปให้บริการอีกครั้งและอีกครั้ง

พัทยา, ประเทศไทย

Graphic Recording ในงาน IDE Thailand 2020 Think Big Act Small Symposium

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการและจัดทำ Graphic Recording ระหว่างการบรรยายของวิทยากรนานาชาติ งาน Symposium Think Big Act Small 2020 จัดโดย IDE Thailand (Innovation-Driven Entrepreneurship Thailand) ในประเด็นด้านนวัตกรรมและผลกระทบต่อสังคม ซึ่งผลงานที่ได้นี้ ถูกนำไปจัดแสดงภายในงาน ณ อุทยานวิทยาศาสต์ภาคใต้ จ. สงขลา

สงขลา, ประเทศไทย

งานประชุมครบรอบ 25 ปี สมาคม International Forum of Visual Practitioners (IFVP)

Visual Facilitation

Visual Thinking

อจ.พราวพรรณราย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานประชุมครบรอบ 25 ปีของ International Forum of Visual Practitioner ในช่วง Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  โดยนำเสนอการประยุกต์ทักษะด้าน Visual facilitation ในบริบทการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานด้าน Visual และสื่อสารด้วยภาพมานานหลายปี ซึ่งให้ความสนใจในประเด็นเรื่องการนำทักษะด้านนี้ ทั้ง Visual facilitation และ Graphic recording ไปใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

Global

Graphic Recording สำหรับ UN Women ในหัวข้อ Generation Equality, Human Rights and Climate Justice

Digital Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม "Asia-Pacific Generation Equality Dialogue: Economic Justice and Rights" ที่จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

Visual Facilitation workshop ให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

Design Learning Experience

Visual Facilitation

เมื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องการสร้างทักษะเพื่อสื่อสารและเป็นผู้นำการประชุม โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความซับซ้อน เช่น หัวข้อเกี่ยวกับการเงินในยุคใหม่ ทีมอาร์ทิพาเนีย จึงออกแบบกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อสร้างทักษะ Visual Thinking/Visual Facilitation ให้กับฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงแบ่งปันแนวคิดการใช้ภาพในการทำงานอีกด้วย

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Design Thinking Eye-Opener workshop ให้กับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Design Thinking

Design Learning Experience

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบและจัดอบรม Design Thinking Eye-opening Workshop ให้กับ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) เป็นเวลา 2 วัน โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่ายออกแบบ จากทุกรูปแบบโครงการ รวมไปถึงธุรกิจการบริการด้านต่าง ๆ ของบริษัทด้วย

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Visual Facilitation และ Graphic Recording ให้องค์กร Resilient Cities Network

Graphic Recording

Visual Facilitation

องค์กร Resilient Cities Network จากเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยทีมงานจากประเทศสิงคโปร์ จัดงานสัมนาและเวิร์คช็อป The APACXChange เมื่อวันที่ 28 พย.-2 ธค.2022 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ในการดูแลบริหารจัดการเมืองในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ใน APAC และบางส่วนจากทวีปอื่น ๆ ด้วย ทีมงานอาร์ทิพาเนียได้ให้บริการ Visual Facilitation และ Graphic Recording ในงานนี้ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Bangkok, Thailand

บรรยายหัวข้อ Design Thinking ให้กับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Design Thinking

Service design

อจ.พราวพรรณราย ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อออกแบบช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ให้กับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการอบรม Visual Facilitation และ CBT สำหรับกรมปศุสัตว์

Visual Facilitation

Coaching

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดต่อทีมอาร์ทิพาเนียให้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะสัตวแพทย์ที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้านระบาดวิทยา รุ่น 1 ให้มีทักษะการให้คำปรึกษา สามารถเป็นทั้ง coach, mentor, และ trainer ได้ โดยประยุกต์จากหลักการของจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม Cognitive Behavioral Theraphy (CBT) และสอนการใช้ Visual facilitation เพื่อใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักฯ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ทางทีมงานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรสำคัญของประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ออกแบบ Workshop และให้บริการ Graphic recording สำหรับ Earthworm Foundation

Facilitation

Graphic Recording

ทีมงาน facilitator และ graphic recorder ของอาร์ทิพาเนีย ออกแบบและจัดกระบวนการประชุมในลักษณะ workshop ให้กับมูลนิธิเอิร์ธเวิร์ม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำสวนยางยั่งยืน รวมถึงการทำ Graphic Recording สำหรับการประชุมของมูลนิธิกับเครือข่ายสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ จัดทำสรุปรายงานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และทำ infographics เกี่ยวกับผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมาขององค์กร

สุราษฏร์ธานี, ประเทศไทย

Startup Thailand and Innovation-Driven Entrepreneurship (IDE) Center (IDE: DesignThinking Bootcamp)

Design Thinking

Facilitation


อาร์ทิพาเนีย รับผิดชอบออกแบบ และเป็นผู้นำกิจกรรมในเรื่อง Team Building และ Visual Thinking for Design Thinking รวมถึงร่วมประสานงานในกิจกรรมอื่น ๆ ของงานทั้งกระบวนการ ในงาน Design Thinking Bootcamp Train the Trainer ให้กับคณาจารย์จำนวน  80 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในหัวข้อเรื่อง Design Thinking ที่จัดโดย Startup Thailand (National Startup Commitee) ร่วมกับ IDE


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Motivational Dialogue Workshop: สร้างแรงจูงใจเพื่อปรับพฤติกรรม

Behavior Design

Design Learning Experience

อจ.พราวพรรณราย ออกแบบการเรียนรู้และจัดอบรม เวิร์คช็อป "Motivational Dialogues" ซึ่งเป็นหนึ่งใน Behavior Design workshop series ของอาร์ทิพาเนียโดยเน้นเนื้อหาเรื่อง Motivational Interview หรือ MI ที่มีงานวิจัยรองรับแพร่หลายว่าช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ กิจกรรมของเราช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องเเรงจูงใจ จิตวิทยาการเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมของคน และฝึกการใช้ทักษะเพื่อเสริมสร้างเเรงจูงใจสำหรับการปรับพฤติกรรมรวมถึงการจัดการเเรงต้าน ผลจากการอบรมทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording การประชุมแห่งชาติมุ่งเสริมสร้างสิทธิเด็กในการได้รับการดูแลโดยครอบครัว องค์กรยูนิเซฟ

Digital Graphic Recording

ทีม graphic recording ของอาร์ทิพาเนีย ได้ให้บริการในงาน การประชุมแห่งชาติมุ่งเสริมสร้างสิทธิเด็กในการได้รับการดูแลโดยครอบครัว ให้กับองค์กรยูนิเซฟ โดยงานนี้ร่วมจัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรยูนิเซฟ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และ กลุ่มการเลี้ยงดูทดแทน ในโอกาสวันเด็กสากลและวันครบรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

Visual Facilitation workshop สำหรับองค์กร: บริษัท Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing จำกัด

Visual Facilitation

Design Learning Experience

ทีม Learning designer และ facilitator ของอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ Visual Facilitation workshop ให้แก่บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยครอบคลุมทักษะ Visual Thinking; การคิดและสื่อสารด้วยภาพ ฝึกทักษะการทำ Graphic recording และการใช้เครื่องมือด้านภาพ มาช่วยในกระบวนการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่สำคัญในยุคนี้

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

Visual Design สำหรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

Visual Design

ในยุคนี้หัวข้อ Gender Responsiveness มีความสำคัญในหลาย ๆ บริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทางอาร์ทิพาเนียได้ออกแบบและผลิตภาพกราฟฟิกเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและประกอบเว็บไซต์ขององค์กร จุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีทักษะที่สำคัญในเรื่องนี้

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Graphic Recording งานประชุมวิชาการชมรม CBT Thailand ประจำปี 2562

Graphic Recording

Visual Facilitation


ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบและให้บริการ Graphic Recording ในทุกหัวข้อของการประชุม และการปฏิบัติการ (Workshop) ในงานประชุมวิชาการของชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย (Cognitive Behavioral Therapy-CBT) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Visual Communication design สำหรับ Innovation-Driven Entrepreneurship Thailand Center 2020

Knowledge Harvesting

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบภาพประกอบประวัติของ 7 วิทยากรนานาชาติ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน Symposium Think Big Act Small ณ อุทยานวิทยาศาสต์ภาคใต้ จ. สงขลา


กรุงเทพและสงขลา, ประเทศไทย

ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับ เสถียรธรรมสถาน

Design Learning Experience

Knowledge Harvesting

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบ และจัดอบรมหลักสูตร 2 วัน ในหัวข้อ “การใช้ Visual Facilitation เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้” (Knowledge Harvesting) สำหรับคณะทำงานโครงการ “ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร” ของเสถียรธรรมสถาน --สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic Recording สำหรับ UN Women: Regional Dialogue หัวข้อ Generation Equality Journey to End Gender-Based Violence

Digital Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม "UN Women: Regional Dialogue: Generation Equality Journey to End Gender-Based Violence " จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 16 มิถุนายน 2564

บริการ Graphic Recording ให้ UN Women: Asia-Pacific Generation Equality Dialogue หัวข้อ Feminist Movements and Leadership

Digital Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการ Digital Graphic Recording สำหรับงานประชุม "Asia-Pacific Generation Equality Dialogue: Feminist Movements and Leadership " จัดโดย UN Women Asia and the Pacific วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ออกแบบ Design Thinking และ Service Design workshop ให้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Design Thinking

User Experience Design

ทีมอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ Design Thinking workshop สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการระบบบริการโรคซึมเศร้าในสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง วันที่ 25-26 พ.ค.2565 จัดโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายจากหลากหลายจังหวัด ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งทักษะ และเครื่องมือของ Design Thinking และลองใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการออกแบบบริการ Service design ที่จะช่วยดูแลผู้รับบริการและรวมถึงผู้ให้บริการด้วย ตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มได้ถอด insights ออกมาจากงานจริง ใน Workshop ครั้งนี้ จัดเป็นลักษณะ onsite-online โดยมีการถ่ายทอดไปยังรพ.พระศรีมหาโพธิ์ด้วยตลอด 2 วัน

Thailand

Design Thinking workshop สำหรับ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Design Thinking

Design Learning Experience

ทีมอาร์ทิพาเนีย ออกแบบและจัดสอน Design Thinking workshop ให้กับบุคลากร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions ครั้งที่ 23

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

Research

เมื่อนำการออกแบบที่มีคนเป็นศูนย์กลางอย่าง Design Thinking ผสมผสานกับความรู้และทักษะทางจิตเวชและจิตบำบัด Cognitive Behavioral Therapy จึงกลายเป็น Design Thinking + Cognitive Behavioral Therapy หรือ DCBT เพื่อ "ปรับความคิด ออกแบบพฤติกรรม" ภายใต้ชื่อ DCBT Lab ของอาร์ทิพาเนีย
ผลงานของ DCBT Lab ได้เผยแพร่ในงาน World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อกลางปี 2018
โดยได้นำเสนอโครงการร่วมกับ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการนำ DCBT ไปใช้สร้างทักษะให้แก่บุคลากรผู้ดูแล และกลุ่มวัยรุ่นแกนนำ เพื่อป้องกันและเยียวยาพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด

สาธารณรัฐเช็ก

Content and Visual Design for Suicide Prevention Campaign 2023

Content Design

Visual Design

ทางชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society of Affective Disorders-TSAD) ให้อาร์ทิพาเนียออกแบบการนำเสนอเนื้อหาและรูปภาพเป็น content series เพื่อรณรงค์เรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก Suicide Prevention Day ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก WHO เพื่อสร้างความตระหนักรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้

ประเทศไทย

Visual Thinking, Visual Facilitation และ Graphic Recording workshop: 2018-19

Design Learning Experience

Visual Thinking

Mind-Blowing Visual Workshop Series คือ หลักสูตรเฉพาะของอาร์ทิพาเนีย เพื่อสร้างทักษะ Visual Thinking/Visual Facilitation ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ และเป็นรากฐานในการคิดการทำงานอีกมากมายหลายแขนง ผู้สนใจเรียนรู้หรือต้องการให้จัดการเรียนรู้ในองค์กร สามารถติดต่อได้ทาง email

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Visual Facilitation workshop เพื่อพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม กรมระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

Design Learning Experience

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย โดย อจ.พราวพรรณราย ออกแบบกระบวนการอบรม ด้าน Visual Thinking และ Visual Facilitation สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม FETP Field Epidemiology Training Program กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยฝึกทักษะพื้นฐานคิดเป็นภาพ การ sketch ภาพ การสื่อสารด้วยภาพ ฝึกทำ Graphic Recording แบบ real-time ออกแบบการประชุมทั้งแบบ virtual และ in-personโดยใช้ภาพมาช่วย

บริการ Design Thinking workshop ให้โครงการ Startup Innovation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Design Thinking

Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบกิจกรรม Design Thinking Workshop ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน สำหรับ Startup Innovation Program โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Startup Thailand  โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดรับบุคคลทั่วไป มาเข้าร่วมทำ Workshop เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Visual Thinking, Visual Facilitation และ Graphic Recording workshop: 2020

Visual Thinking

Visual Facilitation

หลักสูตรเฉพาะของอาร์ทิพาเนีย เพื่อสร้างทักษะ Visual Thinking/Visual Facilitation ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ และเป็นรากฐานในการคิดการทำงานอีกมากมายหลายแขนง เปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้เป็น Visual Facilitator ได้
Visual facilitator คือบุคคลที่ทำหน้าที่ใช้ "ภาพ" เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการประชุม สัมมนา หรือการระดมสมอง ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น Paypal, Boeing, Google Sprint ต่างให้ความสำคัญและสร้างบุคลากรภายในเพื่อทำหน้าที่นี้ ทั้งการฝึกฟัง การฝึกสื่อสารด้วยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในหลากหลายมิติอย่างลึกซึ้ง

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Draw to Give: Online workshop เพื่อการกุศล

Design Learning Experience

Visual Thinking

กิจกรรมฝึกหัดการวาดรูปแบบรวดเร็ว Online workshop เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในช่วงวิกฤตการณ์ Lockdown Covid-19 ได้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ, โครงการ "กองทุนนมผงบรรเทาทุกข์" มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก, สังฆทานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยวัดสังฆทาน, และ โรงพยาบาลราชวิถี

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการออกแบบ E-Learning ให้กับมูลนิธิหมอชาวบ้าน

Design Learning Experience

User Experience Research

อาร์ทิพาเนีย ออกแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (E-Learning) ในหัวข้อโรคเบาหวาน โรคไต และโรคหัวใจ โดยใช้กระบวนการ User Experience Research และ Design Thinking ในการออกแบบกิจกรรม เวิร์คช็อป ร่วมกับผู้ป่วย, ผู้ดูแล และชมรมผู้ป่วยโรคไต ชมรมผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้แบบมีคนเป็นศูนย์กลาง  สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากนั้นจึงออกแบบวิธีการนำเสนอเนื้อหาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยได้รับคำปรึกษา และการตรวจสอบความถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Storyboard และภาพสเกต็ช์ Interaction และ User Experience Design ของเว็บไซต์ เพื่อส่งให้ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์และฝ่ายผลิตสื่อจัดสร้างชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนนำออกเผยแพร่
กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording สำหรับ Youth Activism Accelerator

Digital Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนีย ให้บริการทำ Digital Graphic Recording ให้กับ UN Women Asia and the Pacific สำหรับงานประชุม "Youth Activism Accelerator " ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Generation Equality Campaign ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ นับเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจากการทำงานครั้งนี้

บริการ Graphic Recording งาน Global Peace Innovation Lab ศูนย์สันติภาพโรตารี่แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Graphic Recording

Knowledge Harvesting

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการทำ Graphic Recording ให้กับงานประชุมสัมนา "A Global Peace Innovation Lab: Turbulent Times: Inspiring a Peaceful Society Through Critical and Creative Solutions" ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน Innovation ด้านสันติภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 30 ท่าน จัดโดย ศูนย์สันติภาพโรตารี่แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานได้จัดขึ้นในลักษณะทั้ง on-site และ online อาร์ทิพาเนียได้สรุปเนื้อหาและสื่อสารด้วยภาพจากเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในแบบ Real-time

จัดกระบวนการ Knowledge Management โครงการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10 แห่ง

Facilitation

Knowledge Harvesting

อาร์ทิพาเนีย ทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมเพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะสำหรับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10 แห่ง ในช่วงเวลา 2 ปี จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสรุปเนื้อหาเพื่อเผยแพร่และจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Visual Communication Design สำหรับ IDE Symposium: Think Big Act Small 2018

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบกราฟฟิกการจัดแสดงประวัติวิทยากรและให้บริการ Graphic Recording โดยจับประเด็นเนื้อหาแปลงเป็นภาพแบบ Real-time ในวันงาน สำหรับงาน IDE Think Big Act Small Symposium 2018 จากการบรรยายของวิทยากรนานาชาติ ที่ล้วนเคยสร้างผลงานระดับนวัตกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในประเด็นที่แตกต่างกัน


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Visual Storytelling และ Graphic Recording workshop ให้กับ C-Asean

Visual Thinking

Design Learning Experience

อจ.พราวพรรณราย ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ ในกิจกรรม Graphic Recording Workshop ครั้งที่ 1 และ 2 ในหัวข้อ Visual Storytelling and Graphic Recording ซึ่งจัดขึ้นที่ C Asean โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม Bangkok Sketchers มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองทำ Graphic Recording และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพต่อไป กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Co-Design workshop ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Design Thinking

User Experience Research

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ป่วยเด็ก และวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 และหาช่องทางใหม่ ๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในงานครอบครัวเบาหวานเข้มแข็ง
อาร์ทิพาเนียได้ออกแบบกิจกรรม Workshop เพื่อนำกระบวนการ Co-Design/Co-creation โดยใช้เครื่องมือ Visual Thinking/Visual Facilitation มาส่งเสริมให้เกิดการร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ในครั้งนี้

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Kidteracy: สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

Design Learning Experience

Knowledge Harvesting


Kidteracy เป็นโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก รวมถึงศิลปินแขนงต่าง ๆ เพื่อผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็ก ที่อิงจากฐานการวิจัยที่เชื่อถือได้  เกิดเป็นสื่อสร้างสรรค์แบรนด์ Kidteracy ที่เหมาะสำหรับครอบครัว รวมไปถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และเวิร์กช็อป โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นที่มีคุณค่าต่อสังคมแต่ยังมีสื่อเผยแพร่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เช่น ทักษะการจัดการอารมณ์สำหรับเด็ก (Emotional Literacy) ทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก (Social Skills) สื่อสำหรับเด็กที่มีการบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities) 

ออกแบบสื่อการเรียนรู้ทักษะสังคมสำหรับเด็ก: สังคม...ศึกษา

Design Learning Experience

Visual Design

ทีมอาร์ทิพาเนียได้ออกแบบและทำงานส่วนบรรณาธิการหนังสือ “สังคม...ศึกษา” ซึ่งป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านทักษะสังคม (Social Skills) สำหรับเด็ก เล่มแรกของประเทศไทย รวมถึงออกแบบจัดทำสื่อวีดีโอประกอบหนังสือ โดยความร่วมมือจากจิตแพทย์เด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทักษะสังคมสำหรับเด็ก


ออกแบบการเรียนรู้ สำหรับเครือข่ายมูลนิธิพุทธิกา

Design Learning Experience

Visual Facilitation

อาร์ทิพาเนียร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะ Visual Facilitation ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ บริบทของ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ได้ มีการออกแบบกิจกรรม, แบบฝึกหัดสร้างทักษะ และเครื่องมือ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรที่ทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่น แพทย์ พยาบาล จิตอาสา รวมไปถึงทั้งญาติมิตร และครอบครัวของผู้ป่วย


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic Recording สำหรับชมรม CBT Alliance of Thailand: งานประชุมวิชาการ ปี 2560-61

Graphic Recording

Cognitive Behavior Therapy

อาร์ทิพาเนียให้บริการ Graphic Recording ให้กับงานประชุมวิชาการของชมรมฯ ในปี 2560-61 ซึ่งการทำ Graphic Recording นี้สามารถเพิ่มความน่าสนใจ และการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้ร่วมประชุม โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดเฉพาะทาง ในด้านต่าง ๆ เช่น Suicide prevention/Safety planning, Truama-Focused, Creative CBT for Children and Adolescentsกรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Visual Facilitation โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล (SEA)

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการ Visual Facilitation และ Graphic Record บทสนทนาและการระดมสมองของกลุ่มระดับแผนงานของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล (SEA) และช่วยจัดการข้อมูลเป็นภาพเพื่อสำหรับทีม Strategic Planning นำไปใช้ในการวางแผนและปฎิบัติงาน

นครราชสีมา, ประเทศไทย

บริการ Design Thinking workshop สำหรับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล DEPA

Design Thinking

Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนีย ได้ออกแบบและจัดสอน Design Thinking สำหรับโครงการของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)   เพื่อปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Digital Transformation Consultant ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการเข้าไปสนับสนุนธุรกิจ SME ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยให้มีทิศทางการ Digital Transformation ที่สอดคล้องกัน  


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic Recording งานสัมมนา สภากาชาดไทย

Graphic Recording

อาร์ทิพาเนีย จัดทำ Graphic Recording ระหว่างการเสวนาในหัวข้อ “การหลบเลี่ยงและเอาชีวิตรอด จากเหตุการณ์สังหารหมู่’ จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการบันทึกเนื้อหาการเสวนาในช่วงที่ 3 :: What we need to keep Calm (in a critical situation) โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทย์รัตน์เสถียร

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Graphic Recording ให้กับ ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย: ประชุมวิชาการ 2563

Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการ Graphic Recording ในการประชุมวิชาการของชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย 2563 โดยมีทั้งการนำเสนองานวิจัยล่าสุด การเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องใหม่ รวมถึงประเด็นอื่นที่สมาชิกชมรมฯ ให้ความสนใจ

กาญจนบุรี, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording สำหรับ Global Peace Innovation Lab Vol. 2

Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีม Graphic recording ของ อาร์ทิพาเนีย ได้ให้บริการ ในงาน the Global Peace Innovation Lab Vol.2 - Lighting the way: Embracing Change and Innovating a New Peace Paradigm ของศูนย์สันติภาพโรตารี่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มี Rotary fellows กว่า 30 ท่าน นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสันติภาพ มากมายหลากหลายรูปแบบ

บริการให้คำปรึกษาโครงการ IDE: MIT Enterprise Forum/GSVC 2018, 2019

Project–Based Consultant

Service Design

อจ.พราวพรรณราย จากอาร์ทิพาเนีย รับหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมผู้เข้าแข่งขัน MIT Enterprise Forum ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม จากสถาบัน Massachusettes Institute of Technology (MIT) และการแข่งขัน Global Social Venture Competition ซึ่งเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม  ที่เปิดรับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก

กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Graphic Recording ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (TSAD) 2019

Graphic Recording

อาร์ทิาพเนียให้บริการทำ Graphic Recording เพื่อจับประเด็น สาระสำคัญระหว่างงานประชุมทางจิตเวชศาสตร์ ของชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 20-22 มกราคม 2019 โดยมีจิตแพทย์ทั่วประเทศไทยมาร่วมประชุมวิชาการ ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้ง Workshop, Symposium, Presentation ในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆเชียงราย, ประเทศไทย

บริการ Design Thinking และ CBT workshop สำหรับ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Design Thinking and Cognitive Behavioral Therapy

Design Learning Experience

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบและจัดทำเวิร์คช็อป Design Thinking ผสมผสานกับ Cognitive Behavioral Therapy (DCBT) สำหรับครู 60 คน จาก 10 โรงเรียนตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างทัศนคติ ความเข้าใจที่ครูมีต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับปัญหายาเสพติด และ เสริมทักษะให้ครูมีความสามารถด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบนักออกแบบ และมีความรู้ด้านจิตวิทยาแบบนักบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง และ ช่วยเหลือเยียวยาในเด็กที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วปทุมธานี, ประเทศไทย

บริการ Visual Thinking workshop สำหรับโรงเรียนทอสี

Design Learning Experience

Graphic Recording

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบและจัดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการสร้างทักษะการมีส่วนร่วมกับเด็กผ่านภาพและการสเก็ตช์


กรุงเทพ, ประเทศไทย

Visual Facilitation สำหรับ สถาบันราอูลวอลเลนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

Visual Facilitation

Graphic Recording

ราอุล วอลเลนเบิร์ค เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจากสวีเดน มีสาขาในหลายประเทศ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ประเทศไทยในหัวข้อ  Rights to Safe, Clean and Sustainable Environment in ASEAN Workshop ซึ่งเนื้อหาหลัก เป็นประเด็นด้านกฎหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
อาร์ทิพาเนียทำหน้าที่เป็น Visual Facilitation รวบรวมและนำเสนอเนื้อหาของวิทยากร เพื่อให้เกิดการระดมสมองที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์


กรุงเทพ, ประเทศไทย

บริการ Design Thinking Workshop ให้กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Design Thinking

Facilitation

อาร์ทิพาเนียโดย อจ.พราวพรรณราย ร่วมงานกับ Technology Licensing Office ในการออกแบบกระบวนการ Design Thinking เวิร์คช็อปสำหรับนักวิจัยใน สวทช. เพื่อประยุกต์ผลงานวิจัยไปสู่กระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการตอบสนองความต้องการ (Empathy Design) และการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (From Research to Market)


ปทุมธานี, ประเทศไทย

ออกแบบหลักสูตร Design Thinking ให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Design Learning Experience

Facilitation

ร่วมออกแบบรายวิชา Inventor Studio เพื่อ Integrate Design Thinking รวมถึงจัดสร้างเนื้อหาและดำเนินกิจกรรม Design Thinking ทั้งหมด ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม

กรุงเทพ, ประเทศไทย

ออกแบบวิชาให้กับ วิทยาลัยนวัตกรรม: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Design Learning Experience

Service Design

อจ.พราวพรรณราย ออกแบบเนื้อหารายวิชาและ เป็นผู้สอนวิชา Innovative and Creative Facility Design สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ Bechelor of Service Innovation วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุงเทพ, ประเทศไทย

Design Thinking workshop และให้คำปรึกษา สำหรับ HATCH Center: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Project–Based Consultant

อจ.พราวพรรณราย ออกแบบและ เป็นผู้นำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Empathy in Design Thinking ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Startup Program ของ Hatch รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับ Startup Team ที่ทำโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-บริการ ด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี

ออกแบบหลักสูตรนานาชาติ Thammasat Design School: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Design Learning Experience

Design Thinking

ออกแบบหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขา Urban Design and Development International (UDDI) เป็นผู้สอนและรับผิดชอบวิชา Needs and Aspirations Finding: People-Centered Design

บริการ Graphic Recording and Visual Facilitation ให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

Graphic Recording

Visual Facilitation

ทีมอาร์ทิพาเนียให้บริการ Visual facilitation และ Graphic recording สำหรับงานประชุมขององค์กร GIZ โครงการ RECOTVET โดยได้ออกแบบภาพประกอบสำหรับสื่อการนำเสนอของวิทยากร รวมถึงได้บันทึกเนื้อหาการประชุมและบทสนทนาต่าง ๆ เป็นรูปภาพ เพื่อให้องค์กรนำไปจัดทำสื่อเผยแพร่ภายในองค์กรต่อไป

บริการ Visual Communication Design ให้กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

Visual Design

Knowledge Harvesting

ทีมอาร์ทิพาเนียออกแบบหนังสือสำหรับโครงการเฉพาะขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยโดยใช้การทำ Visual facilitation/graphic recording จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานประชุมและสัมนาขององค์กรและเครือข่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบหนังสือที่สวยงาม เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบที่ส่งเสริมความจำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ติดต่อเรา